Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Képzések

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia 2019-04-29

Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia

 

Akadémia időpontja:                                   2020.

 

 

 

 

A továbbképzés célja: 

A tudástranszfer, az oktatás, nevelés terén szerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása valamint a magyarságtudat, a hazai és külhoni magyar pedagógusok oktatásszakmai együttműködésének erősítése. Egy olyan szakmai kapcsolati háló kialakítása, mely által a résztvevők a képzés során megszerzett ismereteik alkalmazásához egymástól segítséget, útmutatást kaphatnak. Tanulmányutak megvalósításával saját élményű tapasztalatok által nemzeti kultúránk, nemzeti jelképeink, nevezetes közgyűjteményeink, történelmi emlékeink, értékeink továbbörökítése, a nemzeti identitás erősítése.

A képzés további célja, hogy a pedagógusok:

            ─ ismerjenek meg új tanulásszervezési eljárásokat, hatékony oktatási és értékelési módszereket, korszerű stratégiákat az eredményes anyanyelvi neveléshez.

            ─ ismerjék meg a diákok nyelvi, kommunikációs és gondolkodási képességeinek fejlesztési lehetőségeit, támogatva ezáltal az iskolai, a munkaerő-piaci és társadalmi érvényesülésüket, sikeres életútjuk alakítását.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia záró ellenőrzési módja digitális fényképalbum elkészítése.

A jelentkezés feltételei: 

─   iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; tanító, általános és középiskolai tanár, óvodapedagógus.

─   egyéb jelentkezési feltételek: alapfokú informatikai ismeretek

Javasolt munkakörök:

Tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus, óvodapedagógus.

 Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): 

Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.