Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

Aktuális hírek

Szarvas Város Pedagógiai Díjában részesült Bíró Gyula 2019-08-08

Article main image

Szarvas Város Pedagógiai Díjában részesült Bíró Gyula

Szarvas Város Pedagógiai Díjában részesült Bíró Gyula, a szarvasi Gyakorlóintézmény igazgatója az oktató-nevelő munka területén elért kiemelkedő eredményei, példamutató és lelkiismeretes szakmai tevékenysége elismerésül. Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola mestertanára, képzésfejlesztési igazgató, a SZEGEPI tanácsadójaként a külhoni magyar pedagógusoknak indított „Járd végig!" projekt szakmai vezetője. 

 

 

Intézményünk kitüntetettjének laudációja:

„Bíró Gyula Zoltán 1979-ben születetett Berettyóújfaluban. Végzettségét tekintve óvodapedagógus (TSF PK - Szarvas, 2001.), tanító-ember és társadalomismeret műv.ter. (TSF PK - Szarvas, 2001.), etika-társadalomismeret szakos – művészetfilozófia szakirány – középiskolai tanár – (EKE BTK – Eger, 2010.), szakvizsgázott szakértő (DE BTK – Debrecen, 2005.), közoktatásvezető (DE BTK – Debrecen, 2013.)

Bíró Gyula a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda intézményvezetője, a Gál Ferenc Főiskola Egészségügyi és Szociális Képzési Kar társadalompedagógiai tanszékének oktatója, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar oktatója és gyakorlati képzés vezetője, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának óraadó oktatója. A filozófia, etika, társadalomismeret tantárgyi és a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájának szaktanácsadója. Szakfelelőse és egyik kidolgozója a szarvasi karon működő közoktatási vezető szakvizsgás képzésnek.

Több pedagógiai tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője. Szakmai, tudományos, irodalmi munkásságát több kiadvány fémjelzi. Rendszeres előadója és résztvevője hazai, és határon túli konferenciáknak. Tagja, és korábban alelnöke az Etikatanárok Országos Egyesületének. Tagja és szóvivője a  Magyar Óvodapedagógia Egyesületnek. Tagja az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének. Tanulmányaiban foglalkozik a köznevelés és ezen belül az óvodapedagógia új kihívásaival, az óvoda-iskola átmenet problematikájával, a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak tanításának didaktikai kérdéseivel, tantárgyi innovációs lehetőségeivel, a hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájával. Több tankönyv, és tanulmánykötet lektora.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének tanácsadója, korábban a Rektori Hivatal köznevelési rektori megbízottja, majd köznevelési rektori főtanácsadója. Jelenleg a GFF  képzésfejlesztési igazgatója. Feladata a köznevelés és innovációinak, a felsőoktatás fejlesztésének támogatása a főiskolán és egyházmegyén belül.

Jelentős szolgálatot vállal országos testületekben, így a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szóvivője és az Óvodai Nevelés Országos szakmai tanácsadó testületének meghívott tagja. A Rózsa Borka díj kuratóriumának tagja.  

Tehetséggondozó oktatóként, hallgatói helyezéseket érnek el a Tudományos Diákköri Konferenciákon, országos tanítási versenyeken. Elméleti munkássága mellett példaértékű a pálya iránti, a pedagógusképzés iránti elkötelezettsége, hivatástudata, a gyermekek, tanulók feltétel nélküli szeretete, intézményfejlesztő, innovációs munkája. Bíró Gyula intézményvezetői munkássága tizenöt évre tekint vissza, intézményünkben nyolc éve szolgál, második vezetői ciklusát töltve.

Alkotói munkája és a mögötte álló csapat sikereként az általa vezetett intézmény regionális, országos, és határon túli ismertséggel, elismertséggel bír. Ezeket igazolja a Minősített Referencia Intézményi cím, a Földművelésügyi Minisztérium Bázisintézményi címe, a Kincses Kultúróvoda 2017. cím, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím. Az elismeréseket mindig elhívásnak, és szolgálatnak tekinti. Pedagógiai küldetése az értékközpontúság, a hit, a szakmai alázat, a magas szintű elméleti és gyakorlati tudás, ami ugyanúgy elvárása munkatársaitól, mint önmagától.

Kulturális tevékenysége nyomán elindítója volt, és szerkesztette a Szarvas és Vidéke hetilap negyedévenként megjelenő Part művészeti mellékletét, szervezője író-olvasó találkozóknak, festőművészek bemutatkozásának, koncerteknek.

Munkásságát Rózsa Borka díjjal, Móricz bronz plakettel, Apáczai Zenit 41 díj arany fokozatával, „Szarvasért” kitüntetés bronz fokozatával, rektori dicsérettel, Balog Zoltán miniszter úr miniszteri elismerő oklevelével ismerték el.” 

Article image gallery