Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Járd végig projekt bemutatása

Járd végig projekt bemutatása 2019-01-30

Article main image

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt összefoglalója

 

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt

  A (fő)kedvezményezett neve:  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Konzorciumi partner:  Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete

Támogatás összege: 1.591.471.903,-Ft

Projektidőszak:  2018.01.01.- 2020.12.31.

A támogatás intenzitása: 100 %  

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek: EMET: 983.661.559,-Ft SZEGEPI: 607.810.344,-Ft

 

Projekt összefoglaló

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma folyamatosan kutatja a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatás helyzetét. A 2017 tavaszán kiküldött kérdőívek alapján több megoldásra váró problémát jeleztek a határ menti magyar nyelvű oktatási intézmények pedagógusai, készen arra, hogy az anyaországgal közösen próbálják orvosolni ezeket.

A magyarság megmaradásának feltétele a magyar nyelv erősítése, a magyar nyelvi ismeretek elmélyítése, a hagyományok és a magyar kultúra megőrzése. Ennek érdekében a magyar Kárpát-medencei pedagógusok és diákok számára közösségi élményt kell nyújtani olyan iskolán kívüli programokkal, ahol magyar környezetben minőségi alternatív időtöltést tud az anyaország biztosítani. A személyes megtapasztaláson alapuló oktatás a magyarság megmaradásának alapfeltétele olyan hosszú távú törekvés, amely képes lehet ellensúlyozni a Kárpát-medencei magyarság drasztikus csökkentését.

 

Célkitűzés

A projekt célja, a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása, korábban kialakított személyes kapcsolatok fenntartása és azok elmélyítése. A „Járd végig!” programjainak megvalósítása során több mint 1000 pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a nemzeti összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a hazánkba érkező célcsoport személyes élményeken keresztül közvetlenül szerezzen tapasztalatot az anyaországról.

 

 

 

Projektünk célja a Kárpát-medencében és a célterület régiókban:

 

-          Tematikus együttműködések a Kárpát-medence pedagógus szövetségével/szervezeteivel/vallási közösségeivel

-          Hálózatosodás feltételeinek megteremtése a különböző szervezetek bevonásával

-          Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

-          Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése

-          A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek

-          Felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése

-          Meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálásának elősegítése

-          Határon átnyúló tanulói mobilitás erősítése a köznevelés nemzetközisítése érdekében

 

Projekt hatása Kárpát-medencében és a célterületet érintő régiókban

 

-          A projekt lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök komplex módon történő alkalmazására.

-          A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé.

-          Közoktatásban Magyarországra irányuló diákmobilitás erősödik.

-          Nő a formális-informális képzésben résztvevők száma.

-          Csökken az iskolaelhagyók száma, nő a végzettséget megszerzők száma, nő a Kárpát-medence magyar foglalkoztatottak száma.

-          Erősödik a magyar nyelv.

-          Kárpát-medencében toleránsabbá válik egymáshoz a magyar ember.

 

Programok:

 1. Akkreditált Továbbképzések
 • Hatékony konfliktuskezelési technikák
 • Kooperatív tanulás, a csoportmunka pedagógiája az együttműködésen alapuló tanulásfejlesztés lehetőségei
 • Resztoratív technikák az iskolában
 • Korszerű, szakszerű, pedagógiai értékelés gyakorlata
 • Családpedagógiai ismeretek

 

 1. Tréningek:
 • Új tanulásszervezési eljárások
 • Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

 

 1. Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia:

-          Tanulókat és diákokat érintő társadalmi hátrányok csökkentését célzó, és az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést segítő tevékenységeket

-          Tanulói mobilitás serkentését ösztönző tevékenységek

-          Tanulók fejlődési szükségleteihez, élethelyzetéhez, igényeihez illeszkedő, differenciált fejlesztések megvalósításának támogatása

-          Képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés

-          Mentoráció, tanácsadás (pl. jó gyakorlatok bevezetéséhez kapcsolódó)

-          Érettségi felkészítők

-          Egyetemi pályaválasztást segítő programok

-          Egyetemi hallgatói bennmaradást segítő programok

-          Munkaerő-piaci belépést segítő programok

-          Kiemelt tehetségek támogatása

-          Tematikus tanulmányutak

 

 1. Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok:

A határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtése és disszeminációja, a megvalósított program értékelése, javaslatok, megfogalmazása a döntéshozók számára.

 

 1. Tehetséggondozó Konferencia

Hazai és külföldi előadók meghívásával Tehetséggondozó konferencia rendezése 2019 őszén.

 

 

A képzések indulásának várható ideje: 2019. július hónap

A jelentkezés módjáról, valamint a jelentkezők köréről bővebb információ hamarosan!

További információ kérhető a szegepi@gmail.com e-mail címen illetve telefonon Bánki-Tóvizi Edina, projekt koordinátortól a 0620/5226032-es számon.