Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

2024 - a Tehetség Éve

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

10 éves a SZEGEPI

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

Betűméret:  A   A   A
Aktuális hírek

Tájékoztatás a 2024. évi pedagógusminősítési eljárásra történő jelentkezésről 2023-04-04

Tájékoztatás a 2024. évi pedagógusminősítési eljárásra történő jelentkezésről

A 2024. évi minősítésekre a Jelentkezők 2023. március 31-ig nyújthatták be jelentkezésüket intézményvezetőjüknél írásban, a számukra alkalmazandó jelentkezési lapon.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ép.r.) 10/A. § (1) alapján „az intézményvezető a minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esedékességét hivatalból rögzíti az informatikai rendszerben”, míg a (2b) bekezdés alapján a nem kötelező eljárások esetében történő jelentkezést is köteles rögzíteni.

Az informatikai felületen történő rögzítés határideje – az informatikai felület jogszabályban foglalt határidő napján várható technikai leállása miatt - 2023. április 18.

A jelentkezés rögzítésének részletes menetéről az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felületen elérhető Felhasználói kézikönyvben talál részletes leírást. 

2. A Jelentkezők KIR személyi nyilvántartásban szereplő adatainak ellenőrzése, pontosítása

Ismételten szeretném kérni, hogy – a minősítési folyamat során kialakuló későbbi esetleges problémák megelőzése érdekében – a KIR személyi nyilvántartásban az Ön által vezetett intézményből a minősítésre jelentkezők esetén az alábbi adatok ellenőrzését, szükség esetén pontosítását mindenképpen végezzék el! 

A minősítésre jelentkezettek esetében:

 • a rendszeresen használt saját e-mail címét (nem iskolai közös e-mail címet);
 • a szakmai gyakorlati éveinek számát (a szakmai gyakorlati idő számítása esetén csak a jogszerű foglalkoztatás időtartama vehető figyelembe);
 • a 30 napot meghaladó tartós távollét időtartamát;
 • azon végzettségeit, szakképzettségeit, amelyek a munkakör ellátásához a jogszabályok alapján szükségesek (oklevelekben rögzített pontos végzettségi és szakképzettségi elnevezéssel);
 • munkakörét (tantárgyköteles munkakör esetén tantárgycsoportot és tantárgyat);
 • jelenlegi besorolását, a pedagógus előmeneteli rendszer szerinti fokozatba való besorolás kezdődátumát, amely különbözik a fizetési fokozatba való átsorolás dátumától;
 • gyakornokok esetében a minősítő vizsga letételének határidejét
  • határozott időre történő foglalkoztatás esetén figyelembe véve annak határidejét az Ép.r. 2. § (5) bekezdése alapján,
  • osztatlan tanárképzésben részt vettek esetében az Ép.r. 2. §-ában leírtakat.

A KIR személyi nyilvántartásban szereplő pedagógusok adatainak valódiságáért, helyességéért, pontosságáért az intézményvezető felelős. Ennek okán azt kérem Öntől, hogy a jelentkezők adatainak adminisztrálása előtt feltétlenül személyesen egyeztessen az érintett pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott munkatársaival az adataik valódiságának, pontosságának garantálása érdekében.

3. A jelentkeztetéskor rögzített adatok javításának lehetősége

A jelentkezések rögzítését követően a 2024. évi minősítési tervbe történő bekerülés feltételeinek meglétét – a KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok alapján – az Oktatási Hivatal valamennyi jelentkező esetében ellenőrzi. 

Amennyiben 2023. április 18-ig az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a jelentkezéseket az Oktatási Hivatal által működtetett jelentkeztető felületen, akkor a jelentkező az Oktatási Hivatal területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központja részére benyújtott, aláírt kérelemmel 2023. május 10-éig még kérheti a 2024. évi minősítési tervbe való felvételét, vagy a jelentkezés során megadott adatai módosítását. Az adatmódosítási kérelemhez a jelentkezési határidőig (2023. március 31.) leadott Jelentkezési lap kitöltött példányát is csatolni kell.

A KIR személyi nyilvántartásban jelenleg tartósan távol lévő jogviszony státusszal rendelkező (pl. GYED-en, GYES-en lévő) vagy megszűnt jogviszonyú pedagógusok kötelező minősítő vizsgára, kötelező Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásra való jelentkezését az informatikai felületen nem fogja tudni rögzíteni, mivel számukra nem lehetséges a jelentkezés sem. Az ő esetükben az Ép.r. 10/A. § (3) bekezdése alapján kell a pedagógust rögzíteni az eljárásban.

A nem kötelező minősítési eljárásokra a tartósan távol lévő jogviszonyban lévő pedagógus jelentkezése is rögzíthető, azonban csak akkor kerülhet be a minősítési tervjavaslatba, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony szünetelése 2023. március 31-én (a jelentkezési határidő lejártakor) nem haladja meg a 30 napot.

Felhívom a figyelmét, hogy csak a közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra terjed ki az Ép.r. hatálya, így a Hivatal által működtetett informatikai felületen is csak őket tudja jelentkeztetni. 

A jelentkeztetési időszak lezárultát követően az Oktatási Hivatalnak kell azt vizsgálnia, hogy az eljárásra jelentkeztetett, rögzített pedagógusok a KIR személyi nyilvántartásban rögzített adatok alapján a minősítési eljárásba való bekerülés feltételeinek megfelelnek-e. A kötelező eljárások esetében, ha nem történt meg a 2024. évi eljárásba történő rögzítés, az Oktatási Hivatal nyilatkozattételre szólítja fel az intézményt. A nyilatkozattételi eljárásban az intézmény által megadott adatok alapján kell döntést hozni a pedagógus kötelező Pedagógus II. eljárásba való bekerüléséről.  

A 2024. évi eljárásba bekerülésről 2023. június 30-ig kapnak értesítést az informatikai rendszer útján a pedagógusok és intézményeik, azzal egyidőben a bekerülő pedagógusok számára megnyílik a portfóliófeltöltő felület, amely 2023. november 25-én zárul le.