Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

10 éves a SZEGEPI

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

2024 - a Tehetség Éve

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

Betűméret:  A   A   A
Közösségi szolgálat

Iskolai közösségi szolgálat a könyvtárban 2015-02-24

Article main image

2014. november 19-én az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezték Az iskolai közösségi szolgálat fogadása a könyvtárakban című műhelynapot.

Az első előadást Gurmnai Beáta az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának főtanácsosa tartotta, aki hangsúlyozta a közösségi szolgálat előnyeit. A szolgálattal erősödik az önkéntesség, a társadalmi és családi kapcsolatok, ezáltal létrejöhet egy integráló, felelős táradalom. Felhívta a könyvtárosok figyelmét, hogy a kiírásra váró EFOP könyvtári pályázat nagy hangsúlyt fog fektetni a közösségfejlesztésre és az önkéntességre. Előadásában kiemelte, hogy egy fogadó szervezetnek milyen feladatai vannak: fontos a diákok felkészítése, koordinálása, motiválása és a folyamatos értékelés, visszajelzés.

A második előadást Bodó Márton, az OFI témavezetője tartotta. Ő is hangsúlyozta a tanulók motiváltságát. A tanulónak éreznie kell fontosságát, és a feladatokkal önállóságának fejlődését kell segíteni. Fontos, hogy a tanulónak nem a fogadó intézményt, hanem annak ellátottjait kell szolgálnia. Úgy kell kialakítani a szolgálatot, hogy a változatosság, a kölcsönösség, az együttműködés, a helyi közösség erősítése jellemezze. Az előadó a közösségi szolgálat adminisztrációjáról, dokumentálásáról is részletesen tájékoztatta a résztvevőket. Majd könyvtárak munkatársai mutatták be a kialakított gyakorlatokat. A jelenlévők megismerhették a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár gyakorlatát, a kialakított közösségi szolgálat megvalósulásait.

Az előadások anyaga megtalálható a Könyvtári Intézet oldalán.

Javasoljuk a pedagógus és könyvtáros kollégáknak a tanulók külön tájékoztatást minderről, tekintettel a rendeletben megfogalmazottakra.

 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a közösségi szolgálatra vonatkozó rendelkezései

 

 

(2) A közösségi szolgálat keretei között

 

a) az egészségügyi,

 

b) a szociális és jótékonysági,

 

c) az oktatási,

 

d) a kulturális és közösségi,

 

e) a környezet- és természetvédelemi,

 

f) a katasztrófavédelmi,

 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

 

területen folytatható tevékenység.

 

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

 

(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

 

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

 

(4) A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.

 

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

 

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

 

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

 

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

 

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

 

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.