Szeged pedagógia

Pedagógia Intézetet

Katolikus Pedagógia Intézetet

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Pedagógia

Gelsey Vilmos Pedagógia Intézet

Gelsey Vilmos Pedagógia

„Azok az anyám és a testvéreim, akik hallgatják és tetté is váltják az Isten szavát.” (Lk 8,21)

"Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk" (1 Jn 4,9)

„… mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,29)

„… s amit tőlem számos tanú jelenlétében hallottál, azt közöld megbízható emberekkel, akik alkalmasak rá, hogy másokat tanítsanak.” (2Tim 2,2)

„Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amiről azt véli, hogy az övé.” (Lk 8,18)

10 éves a SZEGEPI

2024 - a Tehetség Éve

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4)

Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez.” (Mt 22,16)

„Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják.” (Jn 15,20)

„…aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.” (1Jn 2,5)

„Aki szeret engem, az megtartja tanításomat…” (Jn 14,23)

„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg!” (Jak 1,22)

„Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja…” (Lk 9,26)

„Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.” (Mt 24,35)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok!” (Jn 15,7)

„…aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre.” (Jn 8,51)

Betűméret:  A   A   A
Járd végig! projekt bemutatása

Járd végig! projekt bemutatása 2019-01-30

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 azonosító számú „Járd végig!” című projekt

 

A (fő) kedvezményezett neve: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Konzorciumi partner: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete

Támogatás összege: 1.591.471.903,- Ft

Projektidőszak: 2018.01.01. - 2020.12.31.

A támogatás intenzitása: 100 %  

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek: 

EMET: 983.661.559,- Ft

SZEGEPI: 607.810.344,- Ft

 

Projekt összefoglaló:

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma folyamatosan kutatja a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatás helyzetét. A 2017 tavaszán kiküldött kérdőívek alapján több megoldásra váró problémát jeleztek a határ menti magyar nyelvű oktatási intézmények pedagógusai, készen arra, hogy az anyaországgal közösen próbálják orvosolni ezeket.

A magyarság megmaradásának feltétele a magyar nyelv erősítése, a magyar nyelvi ismeretek elmélyítése, a hagyományok és a magyar kultúra megőrzése. Ennek érdekében a magyar Kárpát-medencei pedagógusok és diákok számára közösségi élményt kell nyújtani olyan iskolán kívüli programokkal, ahol magyar környezetben minőségi alternatív időtöltést tud az anyaország biztosítani. A személyes megtapasztaláson alapuló oktatás a magyarság megmaradásának alapfeltétele olyan hosszú távú törekvés, amely képes lehet ellensúlyozni a Kárpát-medencei magyarság drasztikus csökkentését.

 

Célkitűzés:

A projekt célja, a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása, korábban kialakított személyes kapcsolatok fenntartása és azok elmélyítése. A „Járd végig!” programjainak megvalósítása során több mint 1000 pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a nemzeti összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a hazánkba érkező célcsoport személyes élményeken keresztül közvetlenül szerezzen tapasztalatot az anyaországról.

  

Projektünk célja a Kárpát-medencében és a célterület régiókban:

- Tematikus együttműködések a Kárpát-medence pedagógus szövetségével/szervezeteivel/vallási közösségeivel

- Hálózatosodás feltételeinek megteremtése a különböző szervezetek bevonásával

- Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése

- Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel erősítése

- A pályaorientáció és pályakövetés fejlesztése a köznevelésben és felsőoktatásban, annak érdekében, hogy a köznevelésből és felsőoktatásból kilépő fiatalok a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek

- Felsőoktatásba való bejutás elősegítése és a lemorzsolódás csökkentése

- Meglévő teljes ciklusú magyar nyelvű, de az adott ország államnyelvét is szaknyelvként oktató képzések implementálásának elősegítése

- Határon átnyúló tanulói mobilitás erősítése a köznevelés nemzetközisítése érdekében

 

Projekt hatása Kárpát-medencében és a célterületet érintő régiókban:

- A projekt lehetőséget biztosít a prioritási tengely által biztosított eszközök komplex módon történő alkalmazására

- A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé

- Közoktatásban Magyarországra irányuló diákmobilitás erősödik

- Nő a formális-informális képzésben résztvevők szám

- Csökken az iskolaelhagyók száma, nő a végzettséget megszerzők száma, nő a Kárpát-medence magyar foglalkoztatottak száma

- Erősödik a magyar nyelv

- Kárpát-medencében toleránsabbá válik egymáshoz a magyar ember